Privacy Verklaring


Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle activiteiten van de Levend Woord Gemeente zoals: samenkomsten op zondag, vrouwenochtenden, bijzondere diensten, evangelisatieactiviteiten, Bijbelstudies.

Verantwoordelijke in de zin van de wet.
De Levend Woord Gemeente is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Zij bepaalt de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf en houdt rekening met de wettelijke vereisten.

Verwerking en doeleinden van persoonsgegevens.
Wanneer iemand zich bij de LWG aanmeldt, registreren wij persoonsgegevens o.a. voor
* het leggen van (telefonisch) contact
* het sturen van informatie e.d. via email
* eventuele financiele overeenkomsten
* het bijhouden van het ledenbestand.

Welke gegevens?
* Voornaam en achternaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer(s)
* Geboortedatum
* Emailadres
* Trouwdatum (indien van toepassing).

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens.
Deze is op basis van verkregen toestemming.
De gegevens worden schriftelijk vastgelegd.
In dit schriftelijk document kan een persoon ook de beperkingen aangeven i.v.m. het openbaar maken van deze gegevens, en eventuele andere gegevens zoals het plaatsen van foto’s op de website van de gemeente.

Uitwisseling van persoonsgegevens.
De Levend Woord Gemeente deelt geen persoonsgegevens met andere instanties (maatschappelijk of kerkelijk), tenzij betrokkene hiervoor toestemming geeft.
In gevallen waarbij de wet vereist deze gegevens te vermelden, is geen toestemming van de betrokkene nodig.

Bewaartermijnen.
De Levend Woord Gemeente bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld, maar tenminste zolang als specifieke regelgeving dit vereist.

Beveiliging.
Bepaalde “gevoelige” persoonsgegevens worden beschermd tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik.
Hiervoor worden passende organisatorische maatregelen getroffen.

Privacy rechten van de betrokkenen.
* Verzoek om inzage en/of correctie/aanpassing van de persoonsgegevens.
* Verzoek om (bepaalde) gegevens te laten verwijderen.
Dit is mogelijk omdat de gegevens zijn verkregen op basis van schriftelijke toestemming. (Zie ook onder
rechtsgronden). Zo’n verzoek kan telefonisch dan wel mondeling worden gedaan bij of besproken met de secretaris
van de LWG. Daarna wordt zo snel mogelijk antwoord gegeven.
* Betrokkenen kunnen ook een klacht indienen (telefonisch, per email of per brief). Deze klacht wordt besproken in
het leidinggevende team. Er wordt een zo goed mogelijke oplossing geboden die moet resulteren in een aanpassing
van de persoonsverwerking.

Vragen.
Zijn er n.a.v. deze informatie nog specifieke vragen op opmerkingen over deze Privacy Verklaring?
Neem dan contact op de secretaris van de Levend Woord Gemeente.
Dat kan via een brief, email of mondeling contact.