ANBI status


Anbi gegevens 2020 Naam kerkgenootschap: Levend Woord Gemeente Franeker
RSIN nummer: 821445364

Rekeningnummer NL52RABO0342428519

Contactgegevens:
dhr. D. Reinsma
De Zwarte Molen 27
8862 RK HARLINGEN
Tel.nr. 0517-413706
E-mail: [email protected]

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: neemt initiatieven; bepaalt de kerkelijk vergaderingen; zit deze vergaderingen voor; houdt overzicht over de kerkelijke activiteiten; is de eindverantwoordelijke. (Waar nodig i.o.m. het hele bestuur)
Secretaris: doet verslag van vergaderingen; zorgt – waar nodig –  voor contact/correspondentie met instanties/ personen om de voortgang van processen te ondersteunen.
Penningmeester: zorgt voor de verwerking van wekelijkse contante offergaven; doet maandelijks schriftelijk financieel verslag aan het bestuur; doet een jaarlijks financieel verslag aan de kerkelijke gemeenschap; geeft in voorkomende gevallen financieel advies aan het bestuur.

Doelstelling Levend Woord Gemeente:
Het Woord van God bekend maken zoals het in de Bijbel is overgeleverd.
In de eerste plaats in de eigen regio en – indien mogelijk – ver daar buiten.

Beloningsbeleid:
Er wordt een algemene onkostenvergoeding gehanteerd binnen de kaders van de
Belastingregels.

Korte samenvatting beleidsplan:
– Organiseren van wekelijkse bijeenkomsten
– Houden van evangelisatieacties
– Training van leden van de gemeente ter ondersteuning van de doelstelling
– Organiseren van laagdrempelige activiteiten.

Kort verslag van de uitgeoefende activiteiten:
– wekelijkse zondagse bijeenkomsten waarbij altijd gasten welkom zijn
– Kerstfeest (laagdrempelig) waarbij velen worden uitgenodigd.
– Enkele maandelijkse vrouwenochtenden (behalve in de zomermaanden).
Dit zijn laagdrempelige activiteiten waarbij ook iedere vrouw buiten de eigen gemeente welkom is.
– Enkele malen per jaar mannenontbijt waarbij ieder deelnemend lid een gast mag meenemen.

–  Inloopavonden (1 maal per maand behalve in de zomermaanden) Vrij toegankelijk voor iedereen om samen van gedachten te wisselen over allerlei dingen. ( Een avond met een algemeen karakter).

  • Een openlucht evangelisatiebijeenkomst.
  •  Bijbelstudieavonden (3 maal per maand), niet in de zomeravonden. Hierbij zijn ook belangstellenden welkom.

Financieel jaaroverzicht 2020
Inkomsten
Tienden € 12420,00
Offergaven contant € 5195,00
Machtigingen €  —
Extra giften € 2055,00
Diversen  € 50,00
Totaal € 19720,00
==========
Toelichting.
Tienden: vaste bijdragen op vrijwillige en regelmatige basis.
Offergaven contant: collectebedragen die tijdens een bijeenkomst ter plaatse worden gedoneerd.

Machtigingen: Een gast bijv. kan de gemeente machtigen een bepaald bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven.

Extra giften: Bedragen die buiten de 3 hierboven genoemde mogelijkheden binnenkomen.

Uitgaven
Huur gebouw € 9848,00
Exploitatie gebouw € 2361,00
(energie, water, Gem. Belasting, Hefpunt, verzekering,)
Ter ondersteuning doelstelling € 1689,00
(gastsprekers, evangelisatie, giften aan derden)
Diversen (o.a. geluid en bankkosten en alg. kosten) € 1617,00
Reiskosten € 1153,00

Onk.verg.   €   1500,00
—————-
Totaal € 18168,00
================

Resultaat boekjaar 2020:
Totaal inkomsten € 19720,00
Totaal uitgaven    € 18168,00
—————-
Naar Reservefonds €  1552,00
================

Opmerking
Het reservefonds wordt gebruikt voor:
– Het opvangen van tegenvallers of tekorten
– Het organiseren van extra activiteiten/acties ter ondersteuning van de doelstelling